Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Whistleblowing

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Formulář pro podání oznámení

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zavádí pravidla oznamování a vyřizování oznámení o podezření na protiprávní jednání a pravidla o ochraně oznamovatelů a dalších osob dle zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, tzv. vnitřní oznamovací systém.

Pokud má kdokoliv, v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, podezření na spáchání protiprávního jednání, může tuto skutečnost oznámit přímo v Domově pro seniory Velké Meziříčí k rukám tzv. „příslušné osoby“ některým z následujících způsobů. Vedle toho lze informace taktéž směřovat na Ministerstvo spravedlnosti: chci podat oznámení.

 

Podnět je možné oznámit:

 1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu whistleblowing@domovvm.cz
 2. písemným podáním prostřednictvím poštovní schránky umístěné na budově Domova pro seniory před hlavním vchodem vlevo - obálku je nutné označit „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“
 3. prostřednictvím telefonu na telefonním čísle 561 201 577 – v telefonu je nutné žádat hovořit s PŘÍSLUŠNOU OSOBOU. Telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván.
 4. po dohodě s PŘÍSLUŠNOU OSOBOU osobně v určený čas, nejpozději však do 14 dnů ode dne kontaktování příslušné osoby, v sídle Domova pro seniory Velké Meziříčí. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam. 

PŘÍSLUŠNOU OSOBOU je určena Petra Jakubcová. 

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán)
 • správa svěřeneckého fondu
 • dobrovolnická činnost
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

 Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Domov pro seniory Velké Meziříčí jako povinný subjekt využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle z. č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Podle směrnice se oznamování protiprávního jednání musí týkat porušení práva Unie ve vymezeném výčtu oblastí: 

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

 

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Dále upozorňujeme, že oznámení by nemělo být anonymní, neboť dle §2, odst. 2 z. č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů, obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.