Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O domově

O domově

Zřizovatelem Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, je Kraj Vysočina. web kraje Vysočina, zřizovatele organizace

Celková kapacita domova je 103 lůžek. Poskytujeme 2 sociální služby: domov pro seniory (67 lůžek) a domov se zvláštním režimem - Pomněnka (36 lůžek).

VIZE domova: Lidský přístup a porozumění jsou základní hodnoty našeho domova. 

Cíle domova

 • Vytvořit bezpečné a vlídné prostředí pro život obyvatel domova.
 • Podporovat soběstačnost a nezávislost obyvatel domova. 
 • Zajistit možnost aktivního způsobu života i v pokročilém věku. 
 • Respektovat potřeby, plány a cíle obyvatel domova.
 • Zvyšovat kvalifikaci a vzdělání pracovníků domova.
 • Budovat organizační kulturu a dobré pracovní klima v domově.
 • Poskytovat moderní a profesionální péči obyvatelům domova.
 • Vytvářet dlouhodobě dobrou pověst domova a zvyšovat jeho prestiž.

1. Domov pro seniory

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory podporovat a udržovat u našich obyvatel co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti a přispívat k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

Cílová skupina domova pro seniory

Osoby ve věku nad 65 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina. 

2. Domov se zvláštním režimem - Pomněnka

Specifika domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Na službu domov se zvláštním režimem jsou přijímány osoby se ztrátou orientace v důsledku demence, které jsou schopné samostatného pohybu a jsou ve věkové kategorii nad 50 let.

Prostory domova se zvláštním režimem jsou zabezpečeny proti samostatnému odchodu klientů. Pohyb klientů mimo prostory domova se zvláštním režimem je možný pouze s doprovodem. V rámci prostor Pomněnky je podporována orientace klientů různými prostředky.

Klienti jsou ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V prostorách Pomněnky jsou k dispozici dvě terasy, které jsou klientům volně přístupny.

S klienty pracujeme pomocí moderních metod - např. práce se životním příběhem, Bazální stimulace. 

Poslání domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Posláním domova se zvláštním režimem Pomněnka je podporovat a udržovat u našich obyvatel pocit jistoty a bezpečí, navazovat na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti a přispívat tak k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

Cílová skupina domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Osoby trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí, včetně demence Alzheimerova typu, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Bezpečným prostředím se rozumí prostředí, které může klient opustit pouze s doprovodem a které podporuje orientaci klienta.

Službu poskytujeme osobám nad 50 let. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina. 

Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme tyto SLUŽBY:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • ošetřovatelská rehabilitační péče,
 • vzdělávání na Univerzitě třetího věku,
 • duchovní služby – možnost účastnit se bohoslužeb v kapli domova, zajištění návštěvy duchovního na pokoji klientů,
 • zprostředkování dalších doplňkových služeb – např. holič, kadeřnice, pedikérka,
 • canisterapie,
 • zprostředkování dopravy pro soukromé účely.

Zásady (principy)

Poskytování sociálních služeb jsou v našem domově založeny na týmovosti, jednotnosti a sehranosti. Personál při práci s klientem přistupuje empaticky a dodržuje pravidla „5 P“.

 1. POZNÁNÍ
  Pro poskytování kvalitní služby musíme klienta poznat.
 2. POROZUMĚNÍ
  Při zjišťování potřeb klienta usilujeme o porozumění.
 3. PŘIZPŮSOBENÍ SE
  Službu se snažíme přizpůsobit schopnostem klienta.
 4. PODPORA
  Co nejdéle podporujeme soběstačnost klienta.
 5. POMOC
  Tam, kde podpora nestačí, nastává čas pro pomoc.

Definice zaměstnance domova

 • zaměstnanec Domova pro seniory VM respektuje a uplatňuje principy základních občanských práv a svobod, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, společenské postavení
 • je loajální
 • reprezentuje
 • je uctivý 
 • je otevřený - vždy dbá na zajištění objektivnosti předávané informace, v rámci komunikace s médii postupuje zaměstnanec domova v souladu s nastavenými pravidly a příslušného tazatele odkáže na ředitelku/le organizace
 • v případě informací podaných v souladu se zákonem č.106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím, se zaměstnanec řídí výhradně tímto zákonem

Zdroj: etický kodex zaměstnance; v plném znění naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina