Drobečková navigace

Úvod > O domově

O domově

Zřizovatelem Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, je Kraj Vysočina. logo KV.png

 

Celková kapacita domova je 103 lůžek.

Poskytujeme 2 sociální služby: domov pro seniory (67 lůžek)

a domov se zvláštním režimem - Pomněnka (36 lůžek).

 

VIZE domova: Lidský přístup a porozumění jsou základní hodnoty našeho domova. 

 

CÍLE domova:

 • Vytvořit bezpečné a vlídné prostředí pro život obyvatel domova. 

 • Podporovat soběstačnost a nezávislost obyvatel domova. 
 • Zajistit možnost aktivního způsobu života i v pokročilém věku. 
 • Respektovat potřeby, plány a cíle obyvatel domova.
 • Zvyšovat kvalifikaci a vzdělání pracovníků domova.
 • Budovat organizační kulturu a dobré pracovní klima v domově.
 • Poskytovat moderní a profesionální péči obyvatelům domova.
 • Vytvářet dlouhodobě dobrou pověst domova a zvyšovat jeho prestiž.

1. Domov pro seniory

POSLÁNÍ domova pro seniory

Posláním domova pro seniory podporovat a udržovat u našich obyvatel co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti a přispívat k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

CÍLOVÁ SKUPINA domova pro seniory

Osoby ve věku nad 65 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina. 

 

2. Domov se zvláštním režimem - Pomněnka

SPECIFIKA domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Na službu domov se zvláštním režimem jsou přijímány osoby se ztrátou orientace v důsledku demence, které jsou schopné samostatného pohybu a jsou ve věkové kategorii nad 50 let.

Prostory domova se zvláštním režimem jsou zabezpečeny proti samostatnému odchodu klientů. Pohyb klientů mimo prostory domova se zvláštním režimem je možný pouze s doprovodem. V rámci prostor Pomněnky je podporována orientace klientů různými prostředky.

Klienti jsou ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V prostorách Pomněnky jsou k dispozici dvě terasy, které jsou klientům volně přístupny.

S klienty pracujeme pomocí moderních metod - např. práce se životním příběhem, Bazální stimulace. 

POSLÁNÍ domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Posláním domova se zvláštním režimem Pomněnka je podporovat a udržovat u našich obyvatel pocit jistoty a bezpečí, navazovat na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti a přispívat tak k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

CÍLOVÁ SKUPINA domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Osoby trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí, včetně demence Alzheimerova typu, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Bezpečným prostředím se rozumí prostředí, které může klient opustit pouze s doprovodem a které podporuje orientaci klienta.

Službu poskytujeme osobám nad 50 let. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina. 

 

   

Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme tyto SLUŽBY:

    • poskytnutí ubytování,
    • poskytnutí stravy,
    • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
    • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
    • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
    • sociálně terapeutické činnosti,
    • aktivizační činnosti,
    • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
    • ošetřovatelská rehabilitační péče,
    • vzdělávání na Univerzitě třetího věku,
    • duchovní služby – možnost účastnit se bohoslužeb v kapli domova, zajištění návštěvy duchovního na pokoji klientů,
    • zprostředkování dalších doplňkových služeb – např. holič, kadeřnice, pedikérka,
    • canisterapie,
    • zprostředkování dopravy pro soukromé účely.

 

ZÁSADY (PRINCIPY) poskytování sociálních služeb jsou v našem domově založeny na týmovosti, jednotnosti a sehranosti. Personál při práci s klientem přistupuje empaticky a dodržuje pravidla „5 P“.

 1.      POZNÁNÍ

Pro poskytování kvalitní služby musíme klienta poznat.

 2.      POROZUMĚNÍ

Při zjišťování potřeb klienta usilujeme o porozumění.

 3.      PŘIZPŮSOBENÍ SE

Službu se snažíme přizpůsobit schopnostem klienta.

 4.      PODPORA

Co nejdéle podporujeme soběstačnost klienta.

 5.      POMOC

Tam, kde podpora nestačí, nastává čas pro pomoc.

 

 

Definice zaměstnance domova
- zaměstnanec Domova pro seniory VM respektuje a uplatňuje principy základních občanských práv a svobod, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, společenské postavení

- je loajální

- reprezentuje

- je uctivý 

- je otevřený - vždy dbá na zajištění objektivnosti předávané informace, v rámci komunikace s médii postupuje zaměstnanec domova v souladu s nastavenými pravidly a příslušného tazatele odkáže na ředitelku/le organizace
- v případě informací podaných v souladu se zákonem č.106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím, se zaměstnanec řídí výhradně tímto zákonem

Zdroj: etický kodex zaměstnance; v plném znění naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4045005