Drobečková navigace

Úvod > O domově

O domově

                                                             logo-barva.png            

 

Logo Kraj Vysočina

Zřizovatelem Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, je Kraj Vysočina.

 

 

Celková kapacita domova je 103 lůžek.

Poskytujeme 2 sociální služby: domov pro seniory (67 lůžek)

a domov se zvláštním režimem - Pomněnka (36 lůžek).

 

VIZE Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

 

Lidský přístup a porozumění jsou základní hodnoty našeho domova.

 

1. Domov pro seniory

POSLÁNÍ domova pro seniory

Posláním domova pro seniory podporovat a udržovat u našich obyvatel co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti a přispívat k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

CÍLOVÁ SKUPINA domova pro seniory

Osoby ve věku nad 65 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

CÍLE domova pro seniory

Konkrétní cíle

 • Podporovaná soběstačnost a nezávislost klientů při realizaci úkonů, které si již klienti nemohou zajistit sami, na základě vypracovaných Individuálních plánů.

 • Aktivizace klientů na základě jejich životních příběhů využitím Psychobiografického modelu prof. Böhma.

 • Stimulace a podpora komunikace klientů (rozvíjení jejich smyslového vnímání) prostřednictvím metody Bazální stimulace.

 • Zajištění péče o umírající klienty podle domluvy s rodinou a lékaři.

 • Zvyšování kvalifikaci pracovníků domova pro seniory v nových metodách a přístupech k seniorům.

Dlouhodobé cíle

 • Postupné zavádění nových modelů péče (Snoezelen, Koncept kinestetické mobilizace Viv-Arte, Smyslová aktivizace podle Lore Wehner, Validace podle Naomi Feil, model podle prof. Krohwikel).

 • Realizace aktivit projektu Učit se společně, růst individuálně.

 

2. Domov se zvláštním režimem - Pomněnka

SPECIFIKA domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Na službu domov se zvláštním režimem jsou přijímány osoby se ztrátou orientace v důsledku demence, které jsou schopné samostatného pohybu a jsou ve věkové kategorii nad 50 let.

Prostory domova se zvláštním režimem jsou zabezpečeny proti samostatnému odchodu klientů. Pohyb klientů mimo prostory domova se zvláštním režimem je možný pouze s doprovodem. V rámci prostor Pomněnky je podporována orientace klientů různými prostředky.

Klienti jsou ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V prostorách Pomněnky jsou k dispozici dvě terasy, které jsou klientům volně přístupny.

S klienty pracujeme pomocí moderních metod - např. práce se životním příběhem, Bazální stimulace. 

POSLÁNÍ domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Posláním domova se zvláštním režimem Pomněnka je podporovat a udržovat u našich obyvatel pocit jistoty a bezpečí, navazovat na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti a přispívat tak k prožití důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.

CÍLOVÁ SKUPINA domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Osoby trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí, včetně demence Alzheimerova typu, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Bezpečným prostředím se rozumí prostředí, které může klient opustit pouze s doprovodem a které podporuje orientaci klienta.

Službu poskytujeme osobám nad 50 let. Osoby věkové kategorie 27 - 54 let nejsou od 1. 2. 2014 přijímány.

CÍLE domova se zvláštním režimem - Pomněnka

Konkrétní cíle

  • Zajištěné bezpečné prostředí pro klienty v prostorách domova se zvláštním režimem – Pomněnka (podpora orientaci klientů, umožnění pohybu klientů mimo prostory Pomněnky pouze s doprovodem).

  • Podporovaná soběstačnost a nezávislost klientů při realizaci úkonů, které si již klienti nemohou zajistit sami, na základě vypracovaných Individuálních plánů.

  • Aktivizace klientů na základě jejich životních příběhů využitím Psychobiografického modelu prof. Böhma.

  • Stimulace a podpora komunikace klientů (rozvíjení jejich smyslového vnímání) prostřednictvím metody Bazální stimulace.

  • Zajištění péče o umírající klienty podle domluvy s rodinou a lékaři.

  • Zvyšování kvalifikace pracovníků Pomněnky v nových metodách a přístupech ke klientům s demencí.

Dlouhodobé cíle

    • Postupné zavádění nových modelů péče (Snoezelen, Koncept kinestetické mobilizace Viv-Arte, Smyslová aktivizace podle Lore Wehner, Validace podle Naomi Feil, model podle prof. Krohwikel).

    • Realizace aktivit projektu Učit se společně, růst individuálně.

  

   Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme tyto SLUŽBY:

    • poskytnutí ubytování,
    • poskytnutí stravy,
    • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
    • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
    • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
    • sociálně terapeutické činnosti,
    • aktivizační činnosti,
    • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
    • ošetřovatelská rehabilitační péče,
    • vzdělávání na Univerzitě třetího věku,
    • duchovní služby – možnost účastnit se bohoslužeb v kapli domova, zajištění návštěvy duchovního na pokoji klientů,
    • zprostředkování dalších doplňkových služeb – např. holič, kadeřnice, pedikérka,
    • canisterapie,
    • zprostředkování dopravy pro soukromé účely.

 

ZÁSADY (PRINCIPY) poskytování sociálních služeb jsou v našem domově založeny na týmovosti, jednotnosti a sehranosti. Personál při práci s klientem přistupuje empaticky a dodržuje pravidla „5 P“.

 1.      POZNÁNÍ

Pro poskytování kvalitní služby musíme klienta poznat.

 2.      POROZUMĚNÍ

Při zjišťování potřeb klienta usilujeme o porozumění.

 3.      PŘIZPŮSOBENÍ SE

Službu se snažíme přizpůsobit schopnostem klienta.

 4.      PODPORA

Co nejdéle podporujeme soběstačnost klienta.

 5.      POMOC

Tam, kde podpora nestačí, nastává čas pro pomoc.