Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Základní informace

Základní informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Kontaktní adresa, telefon, e-mail: Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí, 561 201 570recepce@domovvm.cz 

Identifikační číslo: 71184465

Daňové identifikační číslo: CZ71184465

Číslo datové schránky ID: mw2ph56

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Organizace vznikla na základě rozhodnutí Kraje Vysočina o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, ze dne 23. září 2003, schváleného usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 256/04/2003/ZK, a je jednou z jeho nástupnických organizací. 

V Jihlavě dne 10. října roku 2003 byla podepsána tehdejším hejtmanem Františkem Dohnalem zřizovací listina Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Listina byla vydána podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace poskytuje komplexní péči starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří ji pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují, a dále starým občanům, kteří umístění v domově důchodců nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.   

Organizační schéma:

1.png

2. úsek provozu

3. úsek zdravotně sociální

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, přeložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:  

 1. písemnou formou: podatelna Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí
 2. telefonicky: 561 201 570 v pracovních dnech od 8:30 do 17:00
 3. e-mailem: recepce@domovvm.cz
 4. osobně: v pracovních dnech 7:30 - 16:00 hodin 
 5. datová schránka: mw2ph56

Výroční zprávy za uplynulé kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací: viz stránky organizace:  https://www.domovvm.cz/vyrocni-zpravy  

Poslední výroční zpráva vydaná dle zákona 106/1999 Sb.: VZ 2023 o svobodném poskytování informací 2023

Výhradní licence nebyly doposud poskytnuty, nejsou žádné vzory licenčních smluv.

Nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací: https://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4033199 Pokud žádost, která byla podána, není kompletní a chybí v ní po přezkoumání nějaké podstatné informace bude kontaktní osoba, uvedená v žádosti, na tuto skutečnost upozorněna a vyzvána k doplnění.  Po doplnění veškerých údajů bude žádost zařazena do pořadníku žadatelů. V případě, že stav klienta určitým způsobem nebude vyhovovat požadavkům domova, žádost po prozkoumání odložíme a tuto skutečnost se podatel žádosti dozví do 7 dní ode dne doručení. Více informací k podání žádosti naleznete na: https://www.domovvm.cz/zadost-o-umisteni 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat rozklad na Krajský úřad kraje Vysočina, o němž rozhodne KÚ ve lhůtě do 15 dnů od předložení rozkladu povinným subjektem; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti zamítnutí rozhodnutí se již nelze odvolat, ale je ho možné přezkoumat soudem. Opravný prostředek se podává písemně na adresu domova.

Sazebník úhrad za poskytování informací: 

 1. Náklady na pořízení kopií: za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu 44 - 2,00 Kč; za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu 44 - 4,00 Kč
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat: za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10 Kč; za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15 Kč
 3. Náklady na odeslání informace žadateli
  • náklady na balné se hradí ve výši skutečných nákladů za užitý obal
  • náklady za poštovné se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených Domovem pro seniory Velké meziříčí provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku
 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 490 Kč
 5. Osvobození od úhrady nákladů - pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 30,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

Přehled právních předpisů, podle kterých domov jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších zákonů
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů